درخواست استاندار خوزستان :

نامزدهای انتخابات دستورالعملهای بهداشتی را رعایت کنند

از نامزدهای انتخابات درخواست داریم که در شرایط کرونایی متناسب با مجوز‌ها فعالیت و در وضعیت کرونایی، موارد بهداشتی را رعایت کنند.

مشروح اخبار