فرمانداری

مشروح اخبار

تصویب طرح پیشگیری از تخلفات اداری و مبارزه با فساد در مدیریت شهری اهواز

عضو شورای شهر اهواز گفت: طرح پیشگیری از تخلفات اداری، مبارزه با فساد و مدیریت تعارض منافع در مدیریت شهری اهواز به تصویب رسید و بر اساس این طرح معامله اعضاء شورا، مدیران ارشد شهرداری و بستگان آن‌ها با شهرداری اهواز و واحدهای تابعه در زمان تصدی مسؤولیت ممنوع است.