سازمان آب و برق خوزستان

مشروح اخبار

بازدید اساتید دانشگاه شهید چمران از آزمایشگاه رسوب و هیدرولیک مدیریت هیدروژئو ماتیک و مدلهای ریاضی معاونت مطالعات جامع منابع آب

بازدید اساتید دانشگاه شهید چمران از آزمایشگاه رسوب و هیدرولیک مدیریت هیدروژئو ماتیک و مدلهای ریاضی معاونت مطالعات جامع منابع آب

اساتید دانشکده مهندسی علوم آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران از محل تاسیسات، زیر ساختهای آزمایشگاه رسوب و هیدرولیک و تجهیزات سخت افزاری آزمایشگاهی و میدانی معاونت مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان بازدید کردن