طغیان فاضلاب

مشروح اخبار

طغیان فاضلاب در اهواز؛ خطرناکتر از جاری شدن سیل در شهر است.

دبی رودخانه کارون در مقطع اهواز تا سه هزار و ۲۰۰ متر مکعب بر ثانیه افزایش یافته اما هنوز آبی از این رودخانه وارد شهر نشده است با این حال مردم شهر اهواز این روزها گرفتار معضلی بزرگتر از سیل، به نام پس زدگی های فاضلاب هستند.