سعید محمد

مشروح اخبار

سعید محمد: قرارگاه خاتم بازوی اجرایی دولت‌هاست

فرمانده قرارگاه خاتم:افراد مغرض بر علیه قرارگاه برنامه‌هایی دارند که نشان دهنده این است ما راه درستی را طی می‌کنیم. قرارگاه بازوی اجرایی دولت‌ها است و در همه دولت‌ها پشتوانه قوی برای آن هستیم.