تاسیسات فاضلاب

مشروح اخبار

۳۰۰ میلیارد ریال برای طرح های فاضلاب شهرهای خوزستان ابلاغ شد

مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان از ابلاغ مبلغ ۳۰۰میلیاردریال از محل اعتبارات مندرج در جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۸با عنوان” تقویت اعتبارات طرح های فاضلاب شهرهای دارای تنش” به استان خوزستان خبر داد.