آموزش و پرورش خوزستان

مشروح اخبار

مدارس خوزستان دو نوبته می شوند!

اکنون که سیاست آموزش و پرورش بر یک نوبته کردن تایم فعالیت مدارس و استفاده حداکثری از زمان است، اداره کل آموزش و پرورش خوزستان تصمیم بر دو نوبته شدن مجدد مدارس استان کرده است.