• دوشنبه / 28 خرداد 1403 / 13:15
  • دسته‌بندی: اخبار ایران
  • کد خبر: 99121418061
  • خبرنگار : 2

حکم مرگ برای قاتل شیشه ای و برادر اسیدپاش

دو مـرد کـه در جنایت های جداگانه مرتکب قـتـل شــده بــودنــد، پـس از محاکمه در دادگـــاه کیفری یک استان تهران با حکم قضات جنایی به قصاص محکوم شدند.

نخستین محکوم به مرگ، مردی معتاد به شیشه بود که خرداد امسال در درگیری بر سر موادمخدر دوستش را کشت. متهم در حـالـی کـه دوسـتـش بـا ضـربـه چـاقـوی او مجروح بود، از محل درگیری فرار کرد. مرد مجروح با انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات جان باخت. متهم پس از دستگیری به قتل اعتراف کرد و پرونده برای محاکمه به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد.
در جـلـسـه رســیــدگــی، اولــــیــــای دم بـــــرای قـاتـل فـرزنـدشـان درخـواسـت قصاص کـردنـد. سپس متهم در جایگاه قـرار گرفت و با قبول اتهامش گفت: من و سعید معتاد بودیم و روز حادثه بر سـر مـوادمـخـدر بـا هـم درگـیـر شـدیـم. او بـا چاقو به من حمله کـرد. چاقو را از دستش گرفتم اما دوبــاره بـه مـن حمله کــرد کـه ایـن بـار بــرای دفـاع از خــودم بـا چاقو ضـربـه ای بـه سینه اش زدم و از محل فــرار کــردم. دوسـتـانـم او را بـه بیمارستان رساندند که چند ساعت بعد خبر رسید سعید مرده است. از ترس در خانه مخفی شده بودم که پلیس دستگیرم کرد. باور کنید من قصد کشتن او را نداشتم و ناخواسته مرتکب قتل شدم. پس از دفاعیات متهم، قضات وارد شور شدند و او را به قصاص محکوم کردند.

قتل برادر با اسید
دومــیــن مـحـکـوم بــه مــــرگ، مــــردی اســـت کــه به اتهام اسیدپاشی مرگبار روی برادرش به قصاص محکوم شد. رسیدگی به این پرونده از سال ۹۸ و به دنبال مـرگ مـردی بر اثـر سوختگی با اسید در جـنـوب تـهـران آغـــاز شــد. همسر مـقـتـول در تحقیقات گفت: برادرشوهرم عامل اسیدپاشی اسـت. او و شوهرم مدتی بـود که با هم اختلاف داشتند و چند روز قبل او روی همسرم اسید ریخت. ابتدا شکایتی مطر ح نکردم امـا حـالا که شوهرم مـرده اسـت به اتهام قتل از او شکایت دارم. پــس از دسـتـگـیـری، مـتـهـم بــه اسـیـدپـاشـی در تحقیقات منکر قتل شـد امـا باتوجه بـه دلایـل مـوجـود، پــرونــده اش بـه دادگــاه ارســـال شــد. در جلسه مـحـاکـمـه، رئـیـس قــوه قضاییه از طـرف فـــرزنـــد صـغـیـر قــربــانــی درخــــواســــت قــصــاص را مطرح کرد.
متهم هـم در دفــاع از خـود گـفـت: قـبـول دارم با بــرادرم درگـیـری داشتم و او را تهدید کـرده بودم امــا روی او اسـیـد نریختم. بــــرادرم می خواست محتویات ظـرف اسید را روی مـن بـریـزد کـه من بـرای دفـاع ظـرف را گرفتم امـا محتویات آن روی بـــرادرم ریـخـت. مـن قـصـدی بــرای کشتن بــرادرم نداشتم. قـضـات دادگــــاه کیفری تـهـران بعد از دفاعیات متهم وارد شور شدند و او را به قصاص محکوم کردند.

0/5 (0 Reviews)

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
Notify of