چهارهزار اتوبوس برای جابجایی زائران اربعین حسینی در خوزستان

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان گفت: برای جابجایی زائران اربعین حسینی (ع) بیش از چهار هزار دستگاه اتوبوس در ۲ مرز شلمچه و چذابه و نیز شهرستان اندیمشک (به عنوان پشتیبان استان ایلام)، بکار گرفته خواهند شد.

به گزارش اهواز نوین،غلامعباس بهرامی نیا یکشنبه  اظهارداشت: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺳﻔﺮﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎﻻی زاﺋﺮﯾﻦ در دوره اوج ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻣﺮز ﻣﻬﺮان و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺮز ﺧﺴﺮوی، اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺲﮐﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه حل پیشگیری از بحران های احتمالی در تردد به تصویب ستاد مرکزی اربعین حسینی رسید و شهرهای همدان، کرمانشاه و اندیمشک به عنوان هاب یا پس کرانه ایلام معرفی شدند.

وی افزود: برای تأمین ناوگان مورد نیاز ﺧﺮوج زاﺋﺮان ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ (ع) در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی های صورت گرفته برای اندیمشک استفاده از ظرفیت و استان های ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری، اﺻﻔﻬﺎن، ﯾﺰد، ﻣﺮﮐﺰی، ﻟﺮﺳﺘﺎن، برای مرز شلمچه استان های اﺻﻔﻬﺎن، ﻓﺎرس، ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮ اﺣﻤﺪ، ﭼﻬﺎرمحال و ﺑﺨﺘﯿﺎری، ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی، ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﮐﺮﻣﺎن، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺗﻬﺮان و برای مرز چذابه استان های اﺻﻔﻬﺎن، ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﻓﺎرس، ﮐﺮﻣﺎن، ﯾﺰد، ﺳﻤﻨﺎن و ﺗﻬﺮان انتخاب شدند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان اظهار کرد: پیش بینی می شود چهار هزار و ۴۸۹دستگاه اتوبوس VIP و ویژه با صندلی های ۲۵ تا ۴۴ نفره برای خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی از ۲۴ تا ۲۹ مهرماه در شلمچه، چذابه و اندیمشک مستقر شوند.

بهرامی نیا ادامه داد: طبق مصوبه ستاد مرکزی اربعین حسینی، برای پس کرانه اندیمشک، استان مرکزی ۲۳۵ اتوبوس، استان یزد ۱۸ اتوبوس و استان اصفهان ۷۸۵ اتوبوس را تأمین خواهند کرد.

وی افزود: طبق پیش بینی ها و برنامه ریزی های صورت گرفته، برای مرز چذابه، استان یزد ۳۸ اتوبوس، استان چهارمحال و بختیاری ۱۷۰ اتوبوس، استان خراسان جنوبی ۳۲ اتوبوس، استان خوزستان ۱۲۰ اتوبوس و استان اصفهان ۶۴۵ اتوبوس را تأمین می کنند.

عضو ستاد اربعین استان تصریح کرد: در همین راستا برای مرز شلمچه استان بوشهر ۳۲۵ اتوبوس، استان خوزستان ۱۷۰ اتوبوس، استان سیستان و بلوچستان ۶۶ اتوبوس، استان فارس یک هزار و ۲۲ اتوبوس، استان کرمان ۵۵۵ اتوبوس، استان ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮ اﺣﻤﺪ ۸۳ اتوبوس و استان هرمزگان ۲۲۵ اتوبوس را تأمین خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود ۲ ﻣﯿﻠﯿﻮن زاﺋﺮ در اﯾﺎم ارﺑﻌﯿﻦ از ﺳﻪ ﻣﺮز ﻣﻬﺮان، ﭼﺰاﺑﻪ و ﺷﻠﻤﭽﻪ ﺗﺮدد کردند ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﺎل ﺟﺎری اﯾﻦ رﻗﻢ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

0/5 (0 Reviews)

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
Notify of