آرای صادره در خصوص باشگاه کارون اروند خرمشهر

کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مربوط به باشگاه کارون اروند خرمشهر را صادر کرد.

به گزارش اهواز نوین، و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت علی مغمنیان از باشگاه کارون اروند خرمشهر، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت نادر بدری، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶۳۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت هومن افاضلی از این باشگاه، کمیته وضعیت باشگاه کارون اروند خرمشهر را به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ ۵۰ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی محکوم کرد.

*در پرونده شکایت آرام عباسی از باشگاه کارون اروند خرمشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۰ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*براساس آرای صادر شده در پرونده شکایت کمیل محمدی از باشگاه کارون اروند خرمشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۳ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت رحیم آلبوغبیش از این باشگاه، کمیته وضعیت باشگاه کارون اروند خرمشهر را به پرداخت مبلغ ۶۰۰میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت ۱۲ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم کرد.

*در پی شکایت یاسر وکیلی از باشگاه کارون اروند خرمشهر، این باشگاه به پرداخت ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت ۶۶ میلیون ریال هزینه دادرسی محکوم شد.

آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

برچسب‌ها: