“برنامه درسی ملی” نقشه راه سیستم تعلیم و تربیت کشور است

معاون وزیرآموزش و پرورش و رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی این وزارتخانه با اشاره به هویت بخشی به عنوان کلید واژه سند تحول، گفت: “برنامه درسی ملی” مبتنی بر سند تحول بنیادین، کارآمدترین نقشه راه مجموعه تعلیم و تربیت کشور است و باید به عنوان نقشه راه متولیان تعلیم و تربیت تلقی شود.

علی ذو علم روز سه شنبه در نشست شورای معاونان اداره کل آموزش و پرورش خوزستان در محل این اداره کل بیان کرد: برنامه درسی ملی به یک اندیشه در نظام آموزش و پرورش کشور تبدیل شده و باید بستر لازم برای اندیشه محوری و نگرش تربیتی در بین دانش آموزان و فرهنگیان ایجاد شود.

وی گفت: ارزش مداری باید به عنوان اولویت عملکردی در مدارس دنبال شود و برنامه درسی ملی به محور اندیشه تعلیم و تربیت مبدل شده است.

رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه “هویت” کلید واژه اصلی سند تحول بنیادین است افزود: تربیت به عنوان یک فرآیند دو سویه و تعاملی تنها با توجه به مقوله هویت بخشی در بین دانش آموزان محقق می شود.

ذو علم در ادامه با برشمردن پنج عنصر هویت بخش بر مبنای سند تحول، ادامه داد: تفکر فعال، باور دینی، عمل به رفتار، دانش و معرفت، و ارزش های اخلاقی عناصر هویت بخش هستند که بدون توجه به این عناصر سنجش میزان موفقیت آموزش و پرورش در نیل به اهداف عملکردی امکان پذیر نخواهد بود.

وی همچنین با تاکید بر لزوم تقویت ارزش مداری در بین دانش آموزان، بیان کرد: با ایجاد نگاه تحولی در بین ارکان تعلیم و تربیت می توان شاهد تحقق بسترسازی برای ترویج ارزش محوری، خودسازی، تربیت پذیری و نگاه تحولی در بین متولیان امر تعلیم و تربیت اعم از مدیر و معلم بود.

ذو علم با بیان اینکه همه فعالیت های آموزشی باید بر مبنای سند تحول بنیادین باشد گفت: همه ارکان مجموعه آموزش و پرورش کشور باید بر مبنای برنامه درسی ملی گام بردارند.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان نیز بیان کرد: تربیت دانش آموزانی خودکنترلی و تفکر محور از اصول مبتنی بر مفاد سند تحول بنیادین است و معلمان نیز باید در راستای تربیت دانش آموزانی در تراز سند تحول بنیادین اقدام کنند.

مهدی رفیعی با بیان اینکه حاکم شدن گفتمان تربیتی باید به فرهنگ غالب مجموعه تعلیم و تربیت استان تبدیل شود افزود: حجم بالای ساعات درس در مدارس به یک آسیب تبدیل شده است، و تنها راه ایجاد فرصت برای کار تربیتی، کاهش حجم ساعات درسی در مدارس است.

وی گفت: ترویج مفاهیم و آموزه هایی مثل تعهد، انضباط، مسئولیت پذیری، تفکرمحوری از جمله مهمترین راهبردهایی است که در خصوص حاکم شدن تفکر تربیت محور در مدارس دنبال می شود.

” برنامه درسی ملی” سندی است که نقشه کلان برنامه درسی و چارچوب نظام بر نامه ریزی درسی کشور را به منظور تحقق بخشی به اهداف آموزش و پرورش نظام جمهوری اسلا می تعیین و تبیین کرده و موجب وحدت بخشیدن به کلیه اجزای برنامه ها و نوسازی و بازسازی برنامه های درسی و تربیتی مبتنی بر فلسفه ی تعلیم و تربیت در نظام جمهوری اسلامی و قانونمند شدن امور برنامه ریزی درسی خواهد شد.

ذو علم معاون وزیر آموزش و پرورش در سفری یک روزه برای حضور در چند جلسه اداره کل آموزش و پرورش خوزستان و بازدید از مدارس مناطق سیل زده به خوزستان سفر کرد.