به دنبال احیای طرح جامع کاهش آلودگی رودخانه کارون هستیم

معاون مطالعات پایه و طرحهای جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: به دنبال احیای طرح جامع کاهش آلودگی رودخانه کارون هستیم و در این زمینه قرار است استاندار مساله را از طریق رییس جمهور پیگیری کند.

هوشنگ حسونی زاده اظهار کرد: طرح جامع کاهش آلودگی رودخانه کارون شامل طرح های صنایع آب و فاضلاب، سازمان آب و برق و جهاد کشاورزی بود که در سال های گذشته توسط استان تعریف شد اما با توجه به اینکه هر کدام از این سازمان ها این طرح ها را به صورت جداگانه در برنامه بودجه کشور داشتند، موافقت انجام نگرفت.

وی افزود: اکنون مجددا به دنبال احیای طرح جامع کاهش آلودگی رودخانه کارون هستیم تا با اجرای آن شرایط رودخانه کارون ساماندهی شود. در این زمینه قرار است تا استاندار خوزستان مساله را از طریق رییس جمهور پیگیری کند.

معاون مطالعات پایه و طرحهای جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با بیان اینکه این طرح به تصویب شورای عالی آب نیز رسیده است، تصریح کرد: اعتبار مورد نیاز اجرای طرح جامع کاهش آلودگی رودخانه کارون ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است و باید طی ۵ سال اجرایی شود.

حسونی زاده عنوان کرد: این طرح شامل شهرهای دزفول، اهواز، کارون، خرمشهر و آبادان می شود. در این زمینه قرار است تا تصفیه خانه های فاضلاب شهرهایی که فاضلاب آن ها وارد رودخانه کارون می شود ساخته و احیا شود. همچنین بر روی کشت های این مناطق نظارت شود تا شاهد کاهش مصرف آب برداشت شده از کارون باشیم.

وی ادامه داد: همچنین این طرح به جلوگیری از ورود زهکش های کشاورزی به درون رودخانه کارون کمک می کند و شرایطی را رقم خواهد زد که رودخانه کارون در یک برنامه زمانبندی شده ۵ ساله به صورت مناسبی ساماندهی شود.