اهواز سومین تیرماه گرم دوره سی ساله را تجربه کرد.

ادارات و دستگاه‌های اجرایی خوزستان پنجم تیر ۹۸ به دلیل افزایش دمای حدود ۵۰ درجه سانتیگراد تعطیل اعلام شدند.

مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: هفته اول تیرماه سال ۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال های ۷۷ و ۹۶ سومین تیرماه گرم اهواز در دوره سی ساله محسوب می شود.
میانگین دمای بیشنیه شهر اهواز در هفته اول تیرماه به ۴۸ درجه رسید که نسبت به دوره مشابه بلند مدت ۲.۴ درجه سانتیگراد افزایش داشت.
ادارات و دستگاه‌های اجرایی خوزستان پنجم تیر ۹۸ به دلیل افزایش دمای حدود ۵۰ درجه سانتیگراد تعطیل اعلام شدند.