ادامه هرس فرم و اصولی درختان کنوکارپوس

ادامه هرس فرم و اصولی درختان کنوکارپوس با هدف ممانعت از تنش تنفسی و جلوگیری از گرده وافشانی این گیاه پیش از آغاز فصل بارندگی امید است با اقدامات جهادی پرسنل فضای سبز زمینه مراجعه شهروندان عزیزمان به دلایل عوارض تنفسی ناشی از گرده افشانی این گیاه مانند سال گذشته به کمترین حد خود برسد. […]

ادامه هرس فرم و اصولی درختان کنوکارپوس با هدف ممانعت از تنش تنفسی و جلوگیری از گرده وافشانی این گیاه پیش از آغاز فصل بارندگی امید است با اقدامات جهادی پرسنل فضای سبز زمینه مراجعه شهروندان عزیزمان به دلایل عوارض تنفسی ناشی از گرده افشانی این گیاه مانند سال گذشته به کمترین حد خود برسد. واحدفضای سبز معاونت خدمات شهری

برچسب‌ها: