سرلشکر حسین سلامی

مشروح اخبار

تقدیر از صاحبخانه ای که در سیل ناجی حمیدیه شد

یک باب منزل مسکونی که در سیل فروردین ماه ، برای برقراری راه دسترسی آسانتر با ایجاد سیل بند در شهرستان حمیدیه تخریب شده بود ، امروز پس بازسازی کامل با حضور سرلشکر سلامی تحویل صاحبخانه شد .