اسناد آموزشی ۲۰۳۰ فرش قرمزی برای جولان افکار فمینیستی

اسناد آموزشی ۲۰۳۰ فرش قرمزی برای جولان افکار فمینیستی

تنها هدف پنجم از اهداف سند 2030 یعنی تحقق " برابری جنسیتی" خود به تنهایی می تواند در راستای فروپاشی نظام خانواده، کم رنگ شدن ارزش مادری و همسری و افزایش روند طلاق به اندازه دلخواه دشمن در پیشبرد اهداف ضد فرهنگی جامعه اسلامی گام بردارد.