حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در پایان هفته دوم مرداد ماه جاری، ۲۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، افت ۶.۲ درصدی را ثبت کرد.

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود ۲۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

حجم آب موجود در سال آبی ماقبل ۳۰ میلیارد و ۸۳۰ میلیون مترمکعب اعلام شده بود.

همچنین حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به ۲۵ میلیارد و ۱۱۰ میلیون مترمکعب رسیده است؛ در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته، ۲۶ میلیارد و ۲۲۰ میلیون مترمکعب بود.

براساس این گزارش ، حجم آب خروجی از سدهای کشور در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، ۴.۲ درصد کاهش نشان می دهد.

اکنون مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور در زمان کنونی ۴۹.۱ میلیارد مترمکعب گزارش شده که ۴۵ درصد از حجم مخازن سدهای کشور را در برمی گیرد.